Zavrieť
Môj účet
GET 20% OFF

By subscribing to our newsletter

Výpredaj
Košík

Reklamačný poriadok

EUROSPORTS s.r.o. Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava,

IČO: 35700106, IČ DPH: SK2020348979, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 11893/B

predajnadanubia@eurosports.sk

Reklamačný poriadok

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Článok II

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v reklamačnom oddelení ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho s ohľadom na predávaný sortiment. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok).

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti popisované predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Predávajúci nezodpovedá za vadu ak:

  1. a) spotrebiteľ vadu spôsobil sám,
  2. b) spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel,
  3. c) reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
  4. d) bola na predmetnú vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  5. e) vada vznikla v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
  6. f) vadu spôsobil zásah neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kde a kedy bol reklamovaný tovar zakúpený, cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zodpovedný zamestnanec povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, osloví zodpovedného vedúceho, ktorý znova celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode na použitie nie je uvedená dlhšia doba. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo a zodpovednosti za vadu zaniká. V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie 9max. po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

  1. a) zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou – s primeranou lehotou na vyzdvihnutie napr.1 mesiac,

b)v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci, a že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať.

Článok V

Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne , riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže však kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov a možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú posúdi vedúci obchodnej prevádzky. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má spotrebiteľ právo na výmenu veci, alebo vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Článok VI

Reklamácia použitého a vadného tovaru

Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide - táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar. Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vyniknuté ich použitím alebo opotrebením, o ktorých bol kupujúci pri ich predaji informovaný. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Článok VII

Alternatívne riešenie sporu pri riešení reklamácie

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.